ADIǴE DİL DERNEĞİ PROJE TANITIMI

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi ADİGE DİLİ İLE İLGİLİ MATERYAL GELİŞTİRME PROJESİ KONULU AVRUPA BİRLİĞİ -STGM TOPLANTISI Hibe Programı.
30 EYLÜL-2 EKİM 2014

Bu Uygulama Rehberinin amacı; “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi II Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Hibe Faydalanıcıları için Hibe Faydalanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini, Hibe Faydalanıcıları tarafından gerçekleştirilen ikincil alımları da (alt sözleşmeler) içerecek şekilde uygulama yöntemlerini açıklamak ve hibe projesi uygulamalarının izlenmesi hakkında bilgi vermektir. Adıǵe Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan ve Konya Çerkes Derneği’nin Eş Başvurusu (Proje ortağı) sonucu “Adıǵe dilinin Latin alfabesi uyarlaması ile kayıt altına alınması ve çok yönlü dil öğretim materyallerinin hazırlanması” isimli proje “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi-II Programı” kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından uygun bulunarak Avrupa Birliği fonlarından hibe almaya hak kazanmıştır.
Proje öncesi Merkezi ihale birimi (STGM) tarafından düzenlenen seminere ADDER adına Yılmaz DÖNMEZ, Ahmet Cevat BENK ve Nazmiye ÖZDEMİRKAN katılmıştır. Bu Hibe Programının genel amacı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen Sivil Toplumun Gelişimi Projesi kapsamında uygulanmış olan “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogu Geliştirmektir.” Bu Programın genel hedefi STÖ arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesidir.
Programın özel hedefi ise STÖ’ler arasında işbirliği ve kolektif faaliyetler (ortaklıklar, ağlar, platformlar, vb.) oluşturulmasına katkı sağlayarak STÖ’nin demokratik haklar ve özgürlükler alanında etkin şekilde hak talep edebilmelerine ve temel faaliyet alanlarındaki kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin gelişimine destek olmaktır.

Proje genel olarak, geleneksel Adığe dil/diyalektleri için sürdürülebilir bir koruma programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için; bütün bilim, teknik, sanat kavramlarını karşılayacak ve bilimsel yöntemlere uygun Latin tabanlı Adığe Alfabesini esas alarak Türkiye’de Adığe dilinin öğrenimini kolaylaştırmak, multimedya ortamında yazışma kolaylığını sağlamak, dijital dünyada Adığe dilini tanımlamak, ofis ürünlerine database (veri) hazırlamak ve dilimizin öğrenimi için uygun araçları geliştirmek projenin temel hedeflerindir.

Projemiz ayrıca, mevcut sivil örgütlenmelerini güçlendirmeyi, bireylerde kültürel mirasın korunması bilincini geliştirmeyi, kültürel erozyon konusunda farkındalığı arttırmayı, Adığe topluluğu arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak öğretim etkinlikleri geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Adığe Dil Derneği kuruluş olarak henüz yeni bir Sivil Toplum Örgütü olmakla birlikte kısa zaman süreci içerisinde üye sayısı Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı bölgelerinden katılımlarla 415’e ulaşmıştır. ADDER Türkiye’de sadece Adığe Dili üzerine ihtisaslaşarak faaliyet gösteren ilk ve tek dernek olma özelliğiyle, bu alanda ortaya çıkan ihtiyaçtan doğmuş bir kuruluştur.

2012 Mart ayında kurulan Adığe Dil Derneği tüzüğüne uygun olarak faaliyetlerine başlamış ve Adığe Diline uygun Latin alfabe uyarlamasını geliştirmiştir. Adığe Latin Alfabe taslağı ile ilgili Dernek üyeleri, Konya ilinde ikamet eden Adığeler ve Türkiye’de Çerkes kültürü alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile diyaloga girilmiş, alfabe taslağı paylaşılmıştır. Alfabe konusunda görüşlerin somutlaştırılması amacıyla Dil Kurultayı yapma kararı alınmıştır. Kurultay hazırlıkları kapsamında kuraltay tüzüğü hazırlanmış ve alfabe taslağı kişilere ve kuruluşlara incelenmek üzere gönderilmiştir. 2012 Aralık ayında Ankara ilinde yapılan kurultay, dernek üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ve sosyal grupların katılımıyla gerçekleştirilmiş ve Alfabe demokratik yollarla oylanmış ve sonucunda dernek projelerinin Latin alfabesi ile yürütülmesine karar verilmiştir.

Ağırlıklı olarak kent merkezinde yaşamını sürdüren Konya ili başta olmak üzere genel anlamda Türkiye’deki Adığeler anadillerini, bilenler daha iyi kullanmak, bilmeyenler ise öğrenmek eğilimindedirler. Ancak şu anda dil öğrenmek için kitap, cd, sözlük, imla kılavuzu, hikâye kitapları vb. doküman bulmak mümkün değildir. Dil öğrenimi ile ilgili Türkiye genelinde Kafkas-Çerkes Dernekleri son 20 yıl içerisinde çeşitli projeler yürütmüşlerdir. Ancak kullanılan Kiril alfabesinin öğreniminde ve kullanımında yaşanılan zorluklar, öğretim teknikleri ve materyallerinin yetersiz olması nedenleriyle arzu edilen sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte derneklerde düzenlenen dil öğretim çalışmalarının zamanlarının sınırlı olması, özellikle büyük kentlerde dernek merkezlerine ulaşmanın güçlük yaratması dil öğrenimi açısından olumsuz şartlar yaratmıştır.

Bu tecrübelerden yola çıkan derneğimiz çağın getirdiği imkânları kullanmayı planlamaktadır. Dil öğretim videoları, Adığece-İngilizce-Türkçe dijital sözlük, interaktif dersler ve internet üzerinden kolaylıkla erişebilecek kaynaklar ile Adığece öğrenmek veya Adığecesini geliştirmek isteyenlere yeni ve yenilikçi bir anlayışla hizmet sunacaktır. Bu sayede zamanın daha verimli kullanılacağı, mekânsal problemlerin yaşanmayacağı ve daha çok insana ulaşılacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda proje sonunda Adığe dili iki temel lehçesinde kayıt altına alınacak, bilgisayar yazılım programları için veri hazırlanmış olacak dolayısıyla dijital dünyada Adığe dilinin yer alması için altlıklar tamamlanmış olacaktır.

Projenin gerçekleştirilmesi için tasarlanan süre 8 (Sekiz) aydır.

Adıge Dil Derneğine (Adığe Bze Xase ) üye olarak çalışmalara katılmak destek olmak isteyenler ve derneğimizin kuruluşu, hedefleri faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler http://www.adigedilder.com/ sitemizi ziyaret edebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADIǴE DİL DERNEĞİ
ADIǴÉ BZE XASE
ADIǴE LANGUAGE ASSOCIATION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>